PolskiAngielski
wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

Kto jest administratorem danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Brennpol Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Łąkowa 1A, 05-822 Milanówek), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243448, NIP 5290008483, (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: brennpol@brennpol.com.pl, numerem telefonu: (+48) 22 724 58 06 oraz 600 900 706 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem".  Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z administratorem ochrony danych. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 

Postanowienia ogólne

W spółce przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości). Jako Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona). Jako Administrator wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowujemy także polityki i procedury, jak również organizujemy regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych pracowników  w tym obszarze.
 

Cele przetwarzania danych

Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą korespondencji z Klientami celem przygotowania oferty handlowej oraz zawierania i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Podmiotom trzecim udostępniamy Państwa dane za Państwa zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

•           przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

•           zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

•           adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

•           prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

•           przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;

•           przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Państwa dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy o rachunkowości.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
 

Jakie prawa Państwu przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres brennpol@brennpol.com.pl
 

Jak będziemy się z Państwem kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli Państwo tego zażądają, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy tożsamość. Jeśli przekażą Państwo swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażą nam Państwo inną preferowaną formę komunikacji.
 

W jakim terminie spełnimy Państwa żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.
 

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania  z treścią takie umowy i przepisami prawa.
 

Jak dbamy o przetwarzanie Państwa danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych,
 • ocena skutków dla ochrony danych,
 • notyfikacja naruszeń,
 • sporządzanie rejestru czynności przetwarzania danych,
 • retencja danych,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.


Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

 • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
 • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
 

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
 

Zgoda i skarga

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.
 

Pliki cookies

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Państwa komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną.

Nasza strona internetowa www.brennpol.com.pl wykorzystuje Google Analytics – analizę statystyk serwisów internetowych oferowaną przez firmę Google Inc. („Google”) Google Analytics wykorzystuje „cookies” – pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Zgromadzone w plikach „cookie” informacje dotyczące sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej (włącznie z adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania dla operatora strony raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Firma Google może również przekazywać te dane podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli podmiot trzeci przetwarza te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym przypadku nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Opcję zapisywania plików „cookie” można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę Google Państwa danych we wcześniej opisany sposób i we wcześniej wymienionym celu.
 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel. 22 724 58 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub adresem email brennpol@brennpol.com.pl

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl