PolskiAngielski
wyszukiwanie zaawansowane
1 » Warunki współpracy2

Warunki współpracy

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Brennpol Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Łąkowa 1A, 05-822 Milanówek), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243448, NIP 5290008483, (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: brennpol@brennpol.com.pl, numerem telefonu: (+48) 22 724 58 06 oraz 600 900 706 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z administratorem ochrony danych.

2) Państwa dane osobowe przetwarzanie będą w celu:

- dążenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów (art. 6 ust 1 pkt b RODO)

- wypełnienia obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust 1 pkt c RODO)

- realizacji doradztwa produktowego (art. 6 ust 1 pkt b RODO)

- marketingu bezpośredniego (art. 6 ust 1 pkt f RODO)
 

3) Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

4) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją nie podania niezbędnych danych osobowych będzie brak możliwości zawiązania lub realizacji umowy.
 

6)  W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Brennpol Sp. z o.o. Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez Brennpol Sp. z o.o..”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli nie wyślą Państwo e-maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z Brennpol Sp. z o.o. lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Brennpol Sp. z o.o. uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel. 22 724 58 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 lub adresem email brennpol@brennpol.com.pl
 

 Ogólne warunki dostaw i płatności

 • Wszystkie ceny wymienione w ofercie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 • Składając zamówienie na produkty oferowane przez Brennpol Sp. z o.o. odbiorca jest zobowiązany do przyjęcia poniższych warunków płatności i odbioru towaru.
 • Aby zamówienie było wiążące należy podać dokładne oznakowanie produktu, jego ilość, sposobu odbioru, dokładne dane zamawiającego. Zamówienie należy składać mailowo na adres: brennpol@brennpol.com.pl lub rko@brennpol.com.pl
 • Brennpol Sp. z o.o. przyjmuje do realizacji zamówienia po ich potwierdzeniu. Jakiekolwiek dodatkowe uzgodnienia wymagają potwierdzenia przez Brennpol Sp. z o.o..
 • Terminy dostaw w ramach zamówień specjalnych, uzgodnione indywidualnie, mogą ulec zmianom o czym zamawiający zostanie powiadomiony.
 • Wysyłki dokonywane są przez firmę spedycyjną UPS, na koszt i ryzyko zamawiającego.
 • Warunki płatności uzgadniane są indywidualnie i potwierdzane przez Brennpol Sp. z o.o. na potwierdzeniu zamówienia.
 • Sprzedany towar jest własnością Brennpol Sp. z o.o. do czasu uregulowania za niego należności.
 • Nowi Klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej (przedpłata lub pobranie) za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności Klient może ubiegać się o płatność na zasadzie przelewu terminowego. Faktura pro forma ważna jest 7 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Faktura pro forma wystawiana jest również jeżeli: Klient nie posiada lub przekracza uzyskany kredyt oraz gdy Klient posiada przeterminowane płatności.
 • Odbiorca zobowiązany jest przy odbiorze towaru sprawdzić zgodność dostawy z treścią zamówienia. Wady dające się natychmiast stwierdzić muszą być zareklamowane przed użyciem towaru, najpóźniej 8 dni po odbiorze. Jeżeli odbiorca nie zgłosi reklamacji w terminie, towar traktowany jest jako zgodny z zamówieniem. Jeżeli wady zostaną wykryte w trakcie użytkowania, zgłoszenie ich musi nastąpić natychmiast po ich stwierdzeniu; w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uznana.
 • Wszelkie roszczenia nie zwalniają odbiorcy z obowiązku uregulowania należności za wystawioną fakturę. Załatwienie roszczeń ze względu na stwierdzone wady fabryczne następuje poprzez wymianę reklamowanego towaru.
 • Zdarzenia i fakty, na które Brennpol Sp. z o.o. nie ma wpływu, kontroli i nie może ich przewidzieć kwalifikowane są jako ”siła wyższa” i zwalniają Brennpol Sp. z o.o. od wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej i zobowiązań dostawczych.
 • Brennpol Sp. z o.o. zwolniona jest z rękojmi jeśli sprzedany towar użyty został niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także z wtórnych konsekwencji wynikających z zastosowania zakupionego w Brennpol Sp. z o.o. towaru.
 • Niniejsze warunki stanowią integralną część zawartej umowy.
 • Sądem dla rozstrzygania wszelkich ewentualnych spraw spornych jest Sąd właściwy dla siedziby Brennpol Sp. z o.o..

Wszystkie dane oferowanych produktów dotyczące opisu i zastosowania w procesach wynikają z przeprowadzonych testów, co nie wyłącza użytkownika z obowiązku wypróbowania produktu w istniejących u niego indywidualnych warunkach oraz pod względem jego własnych wymagań i potrzeb.

Ze względu na specyfikę produkcji podane wymiary dla zatyczek i nasadek mogą różnić się od rzeczywistych +/- 2%. Ilość podane na opakowaniach mogą różnić od rzeczywistych +/- 2%.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl